Fortettingsstrategi for midtbyen i Trondheim

Siri Ursin har undersøkt mulighetene for fortetting av midtbyen i Trondheim. Strategien hun foreslår ivaretar de historiske byrommene, samtidig som den innfører en ny dimensjon: tårn.

Sissel Arctander / NTNU

Prosjektet utnytter magnetfeltet mellom det etablerte sentrum, torget, og innfallsporten til de nye byutviklingsområdene i Trondheim: Brattøra og Nedre Elvehavn.

Formålet med prosjektet var å få plass til flere boliger, arbeidsplasser og forretninger i midtbyen, uten at det går på bekostning av stedets karakter.

Ved å ta i bruk byens historiske hoved-lag: middelalderens veiter og Cicignons barokkgater, beholdes og forsterkes de karakteristiske byrommene.

Veitenes karakteristiske snitt gjenopprettes der det er nødvendig.

Gjennombrudd gir kontinuiteten tilbake til veitene, og sammenføynings-detaljer innføres der veitene krysser barokkgatene.

Barokkgatenes udifferensierte layout brukes til å sile bilene jevnt gjennom byen. Ett bilfelt i hver retning legges i alle barokkgatene (inkludert dagens gågate; Nordre). Langsgående parkering gjennomføres i alle gatene.

Aktiviteten i midtbyen er i dag konsentrert til innadvendte og privatiserte ”sentre” som gir lite igjen til byveven.

Disse kvartalene kobles opp ved hjelp av veitesystemet. Dette gjør at kvartalenes indre aktiviseres og oppleves i en serie. Veitene fastlegges som offentlige passasjer. De passasjene som allerede går gjennom et kjøpesenter gjøres mer offetlige, slik at de integreres i vete-nettet. Nye plasser dannes inne i hvert kvartal.

Nye bygningsvolumer legges til slik at typiske gaterom beholdes og forsterkes. Baggårdsbebyggelse oppgraderes eller erstattes av bygnigner i 2-4 etasjer som kan romme kontorer og forretninger. Ved behov etableres vertikale veiter (tårn) med varierende offentlighet (næring / bolig).

Det er behov for å bygge større enheter enn de tradisjonelle byggene i midtbyen, men de bør allikevel innpasses i midtbyens rytme. Ved å bruke stedets struktur for dagslys og kommunikasjon (små og hyppige bakgårder) og i størst mulig grad også eksisterende bygningsmasse, er dette mulig.

Del-kvartaler kan bygges sammen ved å koble sammen bakgårder, i tillegg til å gjøre snitt i, eller tilføyelser til dagens enheter.

Midtbyen, med gater (hvite) veiter og plasser (grå) og tårn (blå):

Siri Ursin gjorde prosjektet på videregående kurs i byforming, våren 1999.