Interaktiv læring

The scandal of education is that every time you teach something, you deprive a child of the pleasure and benefit of discovery – Seymour Papert.

Av Morten Søby

IKT kan endre hva vi lærer, hvordan vi lærer og ikke minst hvor vi lærer. Internett er en global kommunikasjonskanal for studenter, elever og lærere som deltar aktivt i for eksempel prosjektarbeid. Gjennom Internett kan vi følge NASAs forskningsekspedisjoner i verdensrommet. Datasimulering av fysiske systemer med modeller av klima endringer, økologisk dynamikk, planetenes bevegelse er tilgjengelige og kan brukes i læringsprosessen. Tredimensjonal visualisering av molekylers bevegelser illustrerer kompleksiteten i mikroverdner på nye måter. Slik kan IKT kan bidra til å gjøre læringsarbeidet mer variert og virkelighetsnært. Datamaskiner og Internett er ikke pedagogiske løsninger i seg selv, men kan brukes for å variere i ulike læringssituasjoner. IKT har reaktualisert og gitt et nytt grunnlag for prosjektorientert pedagogikk. En rekke internasjonale studier viser at implementering av IKT i undervisning kan bedre læringskvaliteten, fremme motivasjon og bedre kompetanse innen problemløsning og samarbeid. Forutsetningene er at IKT veves sammen med den daglige praksis ved lærestedet og organisasjonen. Først da kan læringsprosessen og utdanningssystemet bli kvalitativt bedre. Derfor fremhever forskningsrapporter at er det viktig med forsøk som kan fungere som innovative katalysatorer.

Morgendagens skole

Dagens skole er for mye en oppbevaringsanstalt med faktaformidling – elevene passiveres og kjeder seg. Skolen domineres fortsatt av lærerstyrt formidling med tavle og kritt i tradisjonelle klasserom. I praksis er det fokus på individuelt arbeid med oppgaver i bøker. Læringen må i langt høyere grad ta utgangspunkt i elevene. Elevene opplever ofte dagens skole som uaktuell. Engasjement og identitetsutvikling skjer i stor grad utenfor skolen: lek, dataspill, Internett, snowboard, fotball, film osv. Skolen gir ikke elevene rom til oppdagelser, forsøk og eksperimenter med verden: Hvordan henger tingene sammen? Skolen må i større grad bruke elevenes individuelle interesser og kompetanse som springbrett. Morgendagens skole gir elevene flere læringsrom. Laboratorium for eksperimenter. Treningsrom for stadig (re)konstruksjon av elevenes erfaringer. Multimedielab for produksjon av web sider. Internett med portaler til globalt samarbeid. Dette forutsetter at skolen utvikler en profesjonell organisatorisk omstillingsevne. Kombinert med økt tilgang på Internett og relevant faglig bruk av digitale medier, kan vi lage en mindre kjedelig skole med mer aktive elever.

Den gode lærer

Den gode lærer er ikke en undervisningsinstruktør, men en hybrid aktør som kombinerer dannelse, IKT kunnskaper og kommunikativ kompetanse. Det er en forutsetning at hun kan sitt fag. Hun ser mulighetene i ulike læringsmodeller og varierer bruk av lærestoff og Internett. Den gode lærer bidrar profesjonelt i forskjellige undervisningssituasjoner. Eksempelvis: Inspirerende kunnskapsformidlende foreleser, tilrettelegger av et komplekst datasimulert eksperiment, veileder i et tverrfaglig prosjektarbeid, kildekritisk navigatør på Internett, kommenterende bruker av dataspill i læresituasjoner (genre, myter, oppbygning, estetikk, strategi, planlegging osv). I tillegg er den gode lærer aktiv på nettet og selv en del av en livslang læringsprosess. En god lærer er nysgjerrig, har evnen til å se og lytte og fornyer seg gjennom en refleksiv kompetanse. Den gode lærer lærer så lenge hun har elever. Den gode lærer fortjener for øvrig å bli verdsatt lønnsmessig.